Σκοποί του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς

 

Σκοποί της οργάνωσης, δηλαδή του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς "Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» είναι η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ αυτών.

Ειδικότερα:

  • Η καλλιέργεια – υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο ων γουνοποιών μελών του, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – και μέσω αυτών – στις αντίστοιχες Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.
  • Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου.
  • Η διοργάνωση της Ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Καστοριάς, καθώς και των υπολοίπων αντίστοιχων εκδηλώσεων (Fur Festival) που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας.